Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.UPbaldai.lt taisyklės ir sąlygos:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo – pardavimo taisyklės ir sąlygos (toliau – Taisyklės) Pirkėjui jas patvirtinus (perskaičius
Taisykles ir pažymėjus langelį varnele ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo
politika“) yra Pirkėją ir Pardavėją MB „Silisa” (toliau – Šalys) įpareigojantis teisinis dokumentas, nustatantis
Šalių teises bei pareigas, prekių pirkimo ir apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, Šalių
atsakomybę ir kitas nuostatas, susijusias su prekių pirkimu ir pardavimu „upbaldai.lt” internetinėje
parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar/ir papildyti Taisykles, laikydamasis teisės
aktų numatytų reikalavimų. Apie visus vėlesnius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjui bus pranešta
prisijungus „upbaldai.lt“ internetiniame puslapyje ir pirmą kartą perkant prekes po naujų Taisyklių
įsigaliojimo, bus prašoma iš naujo patvirtinti sutikimą su pakeistomis Taisyklėmis.
1.3. Elektroninėje parduotuvėje „Upbaldai.lt“ turi teisę pirkti tik:
1.3.1. Veiksnūs pilnamečiai fiziniai asmenys, t.y. asmenys, kurių veiksnumo neapribojo teismas;
1.3.2. juridiniai asmenys;
1.3.3. Visų aukščiau išvardytų asmenų įgaliotasis atstovas.
1.4. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas patvirtina, kad turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje
„UPbaldai.lt“.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkdamas prekes tinkamam užsakymo įvykdymui Pirkėjas įpareigojamas pateikti teisingus duomenis:
vardą, pavardę, el. Pašto adresą, telefono numerį, adresą. Pirkėjas yra atsakingas už teisingos informacijos
pateikimą.
2.2. Visai informacijai, susijusiai su asmens duomenimis, įvestai registracijos metu „UPbaldai.lt“ interneto
svetainėje, yra taikoma Pardavėjo Asmens duomenų apsaugos politika. Asmens duomenys nebus perduoti
tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai bus įpareigota padaryti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais
atvejais.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo
elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais kontaktais (elektroninio pašto adresu ir/ar
telefono numeriu) būtų siunčiama informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas

3.1 Prekių užsakymas internetu ir nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to
momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę (-es) ir suformavęs prekių krepšelį, paspaudžia
nuorodą „Užbaigti užsakymą“, pažymėjus/patvirtinus varnele teiginį ,,perskaičiau ir sutinku su el. parduotuvės

Taisyklėmis ir Privatumo politika“ ir jo nurodytu telefonu, arba elektroniniu paštu gauna iš Pardavėjo
patvirtinimą, kad užsakymas priimtas. Užsakymo pateikimas ir patvirtinimas yra laikoma kaip šių Taisyklių
patvirtinimas ir sutikimas panaudoti Pirkėjo asmens duomenis, skirtus užsakymui realizuoti.
3.2. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kai perkama ne internetu, o telefonu, elektroniniu paštu ar kitu
nuotoliniu būdu, laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas patvirtina, kad perka prekę ir
sutinka sumokėti prekės kainą, gauna iš Pardavėjo patvirtinimą, kad užsakymas priimtas ir kai Pirkėjas
apmoka elektroniniu paštu gautą sąskaitą. Apmokėjimo įvykdymas laikomas kaip Pirkėjo sutikimas su
parduotuvės Taisyklėmis.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas perka prekes elektroninėje parduotuvėje „UPbaldai.lt“ vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis ir
Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos su „UPbaldai.lt“ elektronine
parduotuve, pranešdamas Pardavėjui raštu (el. paštu nurodant norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį)
ne vėliau kaip per 14 d. nuo prekės pristatymo dienos.
4.3. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties nustatoma vadovaujantis LR Civilinio kodekso
6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos
sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis
„Mažmeninės prekybos taisyklėmis“
4.4. Pirkėjas gali naudotis teise atsisakyti pirkimo / pardavimo sutarties tik tuo atveju, jei prekė nebuvo
sugadinta arba jos išvaizda iš esmės nepasikeitė, prekė nebuvo naudojama, prekė yra pilnos komplektacijos,
nebuvo surinkta ar bandyta surinkti ir liko originalioje tvarkingoje pakuotėje.
4.5. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti šių Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise atsisakyti Sutarties ir grąžinti
prekių, kurios buvo užsakytos ir / ar pagamintos arba gaminamos pagal individualų Pirkėjo užsakymą,
specialius Pirkėjo nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos individualiems Pirkėjo poreikiams ir kurios nėra
iš anksto pagamintos bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose numatytais atvejais.Jei užsakyti gaminiai
yra pagaminti atsižvelgiant į užsakovo poreikius ir sąlygas, prekių grąžinti negalima.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
5.2. Registruotas Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo registracijos duomenų tretiesiems asmenims. Jei
Pirkėjas praranda savo registracijos duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, naudodamasis
ryšio priemonėmis, nurodytomis skiltyje „Kontaktai“.
5.3. Jei pasikeičia užsakymo formoje Pirkėjo nurodyti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir
informuoti Pardavėją.
5.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve „UPbaldaii.lt“, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei kitų
elektroninėje parduotuvėje aiškiai apibrėžtų sąlygų ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę nustatyti mažiausią pirkinių krepšelio dydį, t.y., mažiausią sumą, kuria vykdomas
Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis rodomas peržiūrint prekių krepšelį.
6.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo
įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsdamas ir be išankstinio įspėjimo apriboti ar sustabdyti
naudojimąsi elektronine parduotuve, arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją .
6.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai sustabdyti arba nutraukti elektroninės
parduotuvės veiklą, apie tai nepranešęs Pirkėjui.
6.4. Pardavėjas turi teisę atšaukti užsakymą iš anksto nepranešęs Pirkėjui, jei Pirkėjas nesumoka už prekes
per 24 val po užsakymo pateikimo.
6.5. Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu, Pardavėjas,
iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu
(ar el. paštu). Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju
dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta
susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
6.6. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas laiku ir tinkamai įvykdyti užsakymo, pasilieka teisę keisti
pristatymo sąlygas ir laiką, arba nutraukti užsakymą apie tai nedelsiant informuodamas Pirkėją ir grąžindamas
apmokėjimą, jei Pirkėjas yra jį apmokėjęs.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybes Pirkėjui naudotis „UPbaldai.lt“ elektroninės parduotuvės
teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse ir elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo teisę į privatumą, t.y. Pirkėjo pateiktų asmens duomenų tvarkymas
vyksta tik pagal Taisyklių 2 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka.
7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje
nurodytomis sąlygomis.
7.4. Jei Pardavėjas negali pristatyti užsakytos prekės Pirkėjui dėl svarbių aplinkybių, jis įsipareigoja pasiūlyti
analogišką prekę ar savo savybėmis kuo panašesnę prekę. Jei Pirkėjas atsisako priimti analogišką ar panašią
prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei buvo atliktas
išankstinis apmokėjimas.
7.5. Pirkėjui pasinaudojus 4.2. Punkte numatyta teise ir atitinkant 4.4 punkte numatytoms sąlygoms,
Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo grąžintos prekės
gavimo dienos.

8. Prekių kainos, mokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM.
Pardavėjas turi teisę bet kada keisti prekių kainas. Prekės kainoje neįskaičiuotas prekių pristatymo mokestis.
8.2. Pirkėjas turi sumokėti už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema;
8.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu – Pirkėjas už prekes sumoka jų
pristatymo/atsiėmimo (perdavimo – priėmimo) metu.
8.2.3. Apmokėjimas naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai
atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl prekių pirkimo Pardavėjo
elektroninėje parduotuvėje finansavimo.
8.3. Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti iš Pirkėjo dalinio arba pilno avansinio apmokėjimo.
8.4. Atsiskaitymui už prekes ir jų pristatymą Pirkėjui gali būti taikomi Banko nustatyti komisiniai ir (ar) kiti
mokesčiai už atliekamas operacijas.
8.5. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl bankų, kurių paslaugomis naudojantis buvo vykdomas
Pirkėjo apmokėjimas Pardavėjui, netinkamai suteiktų paslaugų ir su tuo susijusių nuostolių. Taip pat
Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, kilusios dėl Pirkėjo padarytų klaidų formuojant ir vykdant
mokėjimo pavedimą (pvz. neteisingo sąskaitos numerio nurodymo / įvedimo, neteisingai pateikto užsakymo
kodo ir kt.) ir su tuo susijusių nuostolių ir (ar) kitų neigiamų pasekmių.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjui teikiama prekių pristatymo paslauga.
9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių
pristatymo vietą.
9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos
nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui
pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) Lietuvos Respublikos teritorijoje kaina yra nurodoma formuojant
užsakymą.
9.2.5. Prekės pristatomos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje , išskyrus Kuršių Neriją.
9.2.6. Prekės yra pristatomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
9.2.7. Prekės pristatomos tik iki tos vietos, kur gali privažiuoti krovininis mikroautobusas.
9.2.8. Prekės nėra užnešamos.
9.2.9. Prekės gali būti užnešamos esant galimybei už papildomą mokestį.
9.2.10. Beveik visos prekės pristatomos nesurinktos, dėžėse, yra pridedama surinkimo instrukcija, furnitūra.
9.3. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie
terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o
Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių
pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas
įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

9.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu
prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo
priklausančių aplinkybių.
9.5. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę bei pasirašyti siuntos
perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma,
kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne
gamykliniam brokui, bei prekės(-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių
apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (mechaniškai. suglamžyta, šlapia ar
kitaip išoriškai pažeista), prekė(-ės) yra pažeista(-os) ir/ar prekė(-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas
turi atsisakyti priimti siuntą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės
prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl
prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
9.6. Jei Pirkėjui nepavyksta perduoti prekių per nustatytą terminą ir jei Pirkėjas buvo sumokėjęs už Prekes ir
jų pristatymą, Pardavėjas susisiekia su Pirkėju, mėgina susitarti kitą pristatymo laiką. Jei Pirkėjas vis tiek
neatsiima Prekių, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, užsakymas anuliuojamas, jei buvo sumokėti pinigai,
Pirkėjui jie grąžinami į tą pačią banko sąskaitą per 15 d.d.

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Kiekvienos „UPbaldait“ elektroninės parduotuvės parduodamos prekės savybės nurodomos kiekvienos
prekės aprašyme.
10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės gali neatitikti savo spalva,
forma ar kitais parametrais tikrojo prekių dydžio, formos ir / ar spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio
ypatybių.
10.3. Visoms prekės suteikiama 24 mėnesių garantija, jei prie prekės aprašymo nenurodyta kitaip.
10.4. Tuo atveju, jei pardavėjas negarantuoja tam tikrų daiktų kokybės, taikoma atitinkamų teisės aktų
garantija.
10.5. Pardavėjas teikia prekių garantinio aptarnavimo paslaugas tarpininkaujant tarp Pirkėjo ir gamintojo (ar
gamintojo atstovo).
10.6. Pardavėjas įsipareigoja suteikti garantinį aptarnavimą per 15-45 darbo dienas.
10.7. Garantija taikoma gaminio kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės. Baldų kokybės
trūkumais nelaikoma ir garantijos sąlygos netaikomos:
10.7.1. Kai baldai atitinka Pardavėjo pateiktą kokybės standartą;
10.7.2. Esant natūraliam baldo nusidėvėjimas ar jo savybių pakitimas, dėl galimų ant tekstilės, audinių
susidariusių raukšlių ir pan.;
10.7.3. Baldų audiniams, natūraliai odai ir bendrai baldo išvaizdai;
10.7.4. Natūralaus medžio tekstūros, tekstilės, audinio ar odos atspalvio nevienodumams;
10.7.5. Baldai buvo sugadintas dėl Pirkėjo kaltės: naudojant ne pagal paskirtį, tyčinio sugadinimo, ne
Pardavėjo montavimo ar remonto metu, gaisro, medžiagų, skysčio, gyvūnų ir dėl kitų išorinio poveikio
atsiradusių pažeidimų;
10.7.6. +/- iki 5 cm baldų matmenų neatitikimams, lyginant su internetinės svetainės www.UPbaldai.lt
pateikiamais duomenimis;

10.7.7. Tarp Pirkėjui pateiktų tekstilės, audinių, medienos pavyzdžių (sandėlyje, internetinės svetainės ir kt.) ir
prekės yra galimi atspalvių, tekstūros skirtumai;
10.7.8. Naujiems baldams skleidžiant kvapą, kuris vėdinant patalpas išnyksta;
10.7.9. Kai kurios baldų dalys (ištraukiamasis čiužinys, atraminės ar vidinės baldų dalys) aptraukiami
pagalbiniu audiniu, kurio spalva gali skirti nuo pagrindinės baldo audinio spalvos;
10.7.10. Baldų tekstilės ar natūralios odos laisvumas ant minkšto baldo galimas, nes atsiranda dėl natūralaus
audinio tempimosi;
10.7.11. Kai Pirkėjas baldus užsisako skirtingu metu, prekės gali būti gaminamos skirtingu metu, todėl gali
skirtis tekstilės, audinio, medienos ir kt. atspalviai;
10.7.12. Kai Pirkėjas nesilaikė baldų ir priežiūros instrukcijos;
10.7.13. Baldams, kurių trūkumai, defektai su Pirkėju buvo aptarti iš anksto.
10.8. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad grąžinama nekokybiška prekė transportavimo metu būtų tinkamai
supakuota ir taip neatsirastų papildomų trūkumų.
10. 9. Nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vartotojo rašytiniu prašymu prekės pristatymo vietoje ar
kitoje pardavėjo nurodytoje vartotojui patogioje vietoje.

11. Prekių grąžinimas ir keitimas

11.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl
mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (galioja nuo 2014-07-29) bei vadovaujantis CK 6.362 str.
11.2. Norėdamas grąžinti prekę(es) 11.1. Taisyklių punkte nurodytais atvejais, Pirkėjas turi informuoti
Pardavėją el. paštu info@upbaldai.lt.
11.3. 11.1. Taisyklių punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per 14 kalendorinių dienų nuo prekių
pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją 4.2. Taisyklių punkte numatyta tvarka.
11.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
11.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai
grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
11.4.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, originalios pakuotės (nepažeistos etiketės,
nenuplėštos apsauginės plėvelės, prekės apžiūrėjimui galite perpjauti pakuotės uždarymui skirtas juostas šis
punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
11.4.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
11.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
11.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje
nustatytos prekių grąžinimo tvarkos ar reikalavimų grąžinamai prekei.
11.6. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali pristatyti pats , prieš tai susitarus su pardavėju. Jei Pirkėjas neturi
galimybės grąžinti prekių pats, Pardavėjas gali užsakyti prekės paėmimo paslaugą, tokios paslaugos kaina –

50 eur. Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekę(-es) sumokėtus pinigus per 14 kalendorinių dienų nuo prekės
perdavimo Pardavėjui dienos.
11.7. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
11.8. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko
sąskaitą.
11.9.Negalima grąžinti baldų, kurie pirkti lizingo būdu (išsimokėtinai), tačiau prekių galite atsisakyti pristatymo
metu – laikoma, kad pasirašius lizingo sutartį prekių perdavimo-priėmimo metu, prekės buvo patikrintos ir
tinkamos.
11.10. Pardavėjui pateikus specialų pasiūlymą (kai nurodyta prekių kaina galioja tik perkant abi prekes kartu),
Pirkėjas gali grąžinti tik abi prekes. Pirkėjui norint grąžinti tik vieną iš specialaus pasiūlymo prekių, specialaus
pasiūlymo kaina netenka prasmės – prekei, kurią Pirkėjas pasilieka, pritaikoma įprastinė, tą dieną el.
parduotuvėje www.UPbaldai.lt galiojanti prekės kaina, o už grąžinamą prekę Pirkėjui grąžinamas sumokėtos
specialaus pasiūlymo sumos ir įsigytos (negrąžinamos) prekės kainos skirtumas.

12. Atsakomybė

12.1. Pirkėjas yra pilnai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia
tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš
Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
12.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.
12.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei
„UPbaldaii.lt“ teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie internetinės parduotuvės
naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
12.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog
Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis
Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
12.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų
tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri,
nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
12.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
12.7. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo
tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13. Apsikeitimas informacija

13.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu (jo nesant –
telefonu).

13.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“
nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
14.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai
sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
14.3.1. Sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus, vartotojas turi teisę pasinaudoti neteismine
skundų ir žalos atlyginimo tvarka (LR CK 6.228(7) str. 16 p.):
14.3.1.1. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo
dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų
nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei
problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį
subjektą (Valtybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt)
arba į teismą.
14.3.2. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr.
524/2013, 14str.
14.3.2.1. Ginčai, kurie susiję su Europos Sąjungoje įprastai gyvenančio vartotojo ir Europos Sąjungoje
įsisteigusio komercinės veiklos subjekto elektroninio pirkimo-pardavimo arba paslaugų sutartyse nustatytais
sutartiniais įsipareigojimais, gali būti pareikšti per Elektroninę ginčų sprendimo (EGS) platformą.